Sekojiet mums sociālajos tīklos
2 gadu garantija visām precēm

Lietošanas noteikumi

  1. Lietošanas noteikumi

    

   • Vispārīgie noteikumi
     1. Šie noteikumi, kā arī citi dokumenti, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par SIA “AnyDrive” (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikalā atrodamo preču iegādes noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 5.1.punktā (“Pircējs”), un kuras iegādājas preces (“Preces”) interneta veikalā adresē www.lusso.lv.
     2. Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot līgumu starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms Preču pasūtīšanas interneta veikalā, lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tie ir pareizi izprasti. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.
     3. Pircējs tiek aicināts izdrukāt šos Noteikumus nākotnes vajadzībām.
     4. Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 6. daļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus tam, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2024. gada 5.februārī.
   • Informācija par Pārdevēju
     1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces tīmekļa vietnē: www.lusso.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir SIA “AnyDrive”, adrese: Katrīnas dambis 20/2-18, Rīga, LV-1045, reģistrācijas numurs 51503084591, e-pasts info@lusso.lv. 
   • Preces
     1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas, dizains tiktu atspoguļots pēc iespējas precīzāk, tomēr Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var atšķirties no to attēliem. Tāpat Interneta veikalā uzrādītajos Preču attēlos var būt redzami Preču papildu piederumi vai sastāvdaļas, kas neietilpst pārdotās Preces iepakojumā. Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst Interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam.
     2. Iepakojums preces transportēšanai var atšķirties no interneta veikalā attēlos redzamā. Preces iepakojuma maiņa, lai nodrošinātu pareizu un drošu Preces transportēšanu, nemaina Preci un/vai tās īpašības un/vai funkcijas, kas norādītas interneta veikalā.
     3. Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 5.10. un 9.5.punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.
     4. Gadījumā, ja Preces pasūtījums tiek atcelts, Pircējam ir tiesības izvēlēties vai samaksāto summu izmantot kā iemaksu citas interneta veikalā pieejamās preces iegādei vai saņemt naudu atpakaļ. 
     5. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.
     6. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja izvēli. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apliecina, ka pilnībā ir realizējis savu izvēles brīvību, izteica savu gribu un ir iegādājies tieši tādas preces, kādas Pircējs vēlas, saņemto pilnīgu informāciju par precēm un gūstot neierobežotas iespējas pārliecināties par Preces īpašībām, derīgumu un atbilstību Pircēja vajadzībām, vēlmēm un iespējām.
     7. Pārdevējam nav pienākuma noslēgt Preču pirkuma līgumu, un Pārdevējam ir tiesības atteikt noslēgt Preču iegādes līgumu nepaskaidrojot iemeslus.
   • Personas datu apstrāde
     1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politiku ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politiku noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.
   • Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana
     1. Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji, kuri ir:
      1. fiziskās personas (vismaz 18 (astoņpadsmit) gadu vecas), kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību; vai
      2. juridiskās personas (kurām nav pasludināts tiesiskās aizsardzības process vai maksātnespēja).
     2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir visas nepieciešamās tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.
     3. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.
     4. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) vai juridiskas personas firmu, reģistrācijas numuru un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu, kas norādīts Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto kontaktinformāciju, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
     5. Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā norādīto maksāšanas viedu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.
     6. Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai veikalā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts).
     7. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.
     8. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks rēķins ar pirkuma informāciju. Rēķins tiek sūtīts uz e-pastu darba dienās ne vēlāk kā 6 (sešu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preces.
     9. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 9.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.
     10. Pušu skaidrības labad, Pircējs ir pilnībā atbildīgs par ievadītās informācijas korektumu, kur Pārdevējs pilnībā paļaujas uz to informāciju, ko Pircējs ir norādījis. Gadījumā, ja Pircējs konstatē, ka Pircēja ievadītā informācija nav korekta, Pārdevējs aicina nekavējoties Pircēju sazināties ar Pārdevēju, lai precizētu ievadīto informāciju.
   • Tiesības grozīt noteikumus
     1. Pārdevējam ir tiesības mainīt šos Noteikumus. Ikreiz, kad Prece tiek pasūtīta, Līguma noslēgšanai starp Pārdevēju un Pircēju tiek piemērota tajā brīdī spēkā esošā Noteikumu redakcija. Noteikumu versija, kas pastāvēja Pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī un tika nosūtīta Pircējam kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu, ir spēkā pasūtījumiem, kas veikti un nav pabeigti pirms jauno Noteikumu stāšanās spēkā
     2. Katru reizi grozot Noteikumus, pamatojoties uz šo Noteikumu 6. punktu, Pārdevējs informēs Pircēju un paziņos par to, norādot, ka tika grozīti Noteikumi, un to grozīšanas datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.4. punktā.
   • Preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma, patērētājam izmantojot atteikuma tiesības
     1. Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces – šo Noteikumu 7.3. punktā norādītajā laika periodā. Šis noteikumus nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu vēlmi atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.
     2. Juridiskām personām nav iespējas izmantot atteikuma tiesības un atgriezt atpakaļ preci 14 dienu laikā.
     3. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Preces Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, ja:
      1. Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);
      2. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
      3. Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
      4. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
      5. Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
      6. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu.
     4. Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar Līguma noslēgšanas dienu, kā tas ir definēts Noteikumu 5.1.1.punktā. Kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos, kad par tiem Pārdevējs sniedz attiecīgu informāciju, pārdodot Preci. 
     5. 14 dienu termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita šādi: 
      1. ja tiek iegādāta Prece, noslēdzot Līgumu – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preci; 
      2. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci; 
      3. ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu; 
      4. līgumiem par regulāru Preču piegādi – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pirmo preci. 
      5. Ja termiņa beigas iekrīt valstī noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
     6. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu paziņojumu sadaļas Atteikuma tiesības paredzētajā formā un kārtībā. Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.
     7. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež Preces Pārdevējam, tās nosūtot ar piegādes kurjera starpniecību. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas.
     8. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai (tajā skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu 7.8. punktā norādītajos gadījumos), ja:
      1. Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai;
      2. Prece ir izmantota vairāk, nekā nepieciešams tās pārbaudei vai īpašību noskaidrošanai (tādā apmērā, kā to varētu izdarīt pirms preces iegādes veikalā klātienē), tas ir – iepazīties ar preces vizuālo izskatu, neveicot nekādas darbības, manipulācijas ar to.
     9. Atgriežamo Preci nedrīkst bojāt un lietot tā, ka tiek pārsniegta Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei. Pircējs cenšas saglabāt atgriežamajai Precei oriģinālo iepakojumu, autentiskās etiķetes un aizsargmaisiņus. Preces jāatgriež pilnā komplektācijā ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tika pārdotas, pievienojot Precei instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.
     10. Atgriežot Preci, ir jānorāda rēķina numurs un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno rēķinu, lai Pārdevējs varētu nodrošināt Pircējam pēc iespējas ātrāk naudas atmaksu par iegādāto Preci.
     11. Pircējam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda. Pārdevējs atgriež naudu par Precēm un piegādes izdevumus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma. Aktuālie piegādes un apkalpošanas pakalpojumu tarifi ir sniegti sadaļā “Piegādes tarifi“. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. Ja Pircējs ir izvēlējies izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.
     12. Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu. Nauda tiks pārskaitīta atpakaļ izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja veicot darījumu.
     13. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
     14. Pircējam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības un/vai atcelt Preču iegādes darījumu gadījumā, ja vēl Prece nav piegādāta Pircējam un/vai Pircēja nozīmētajai trešajai personai.
     15. Ja Pircējam tiek dota dāvana kopā ar Precēm, dāvanu līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgts ar izbeigšanas nosacījumu – ja Pircējs atsakās no līguma, šādas dāvanas jeb dāvanu līgums zaudē spēku un Pircējam ir pienākums dāvanu kopā ar Precēm atgriezt Pārdevējam.
     16. Spuldzes (gaismas avoti), kuras piegādā kā dāvanu vai pilnīgi bez maksas, kopā ar iegādātajām Precēm, ir reklāmas priekšmets. Uz tiem garantija neattiecas.
     17. Pircējam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Preces pārdošanas, kuras paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā 7. vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.
   • Piegāde
    1. Pircēja pasūtījuma apstrādes laiks var būt līdz 72 stundām. 
    2. Mājaslapā norādītie preču piegādes laiki ir informatīva rakstura, precīzais preču piegādes laiks tiek noteikts pēc pasūtījuma apstrādes procesa pabeigšanas, par ko Pircējs tiek informēts rakstiski.
    3. Pircējam ir nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju caur mājaslapā norādītajiem saziņas kanāliem tādā gadījumā, ja pasūtījuma laikā ir ievadīta kļūdaina Pircēja kontaktinformācija un/vai adrese. Tāpat Pircējam ir nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju gadījumā, ja laikā kopš Preču pasūtīšanas, līdz to piegādei ir mainījusies Pircēja kontaktinformācija, arī šādā gadījumā Pircējam nekavējoties ir jāsazinās ar Pārdevēju pa mājas lapā norādītajiem saziņas kanāliem.
    4. Piegādājot preces ar kurjeru, piegāde notiek līdz adresei, tas neietver preces uznešanu pa kāpnēm, ja attiecīgajā adresē tādas ir. 
    5. Pirms kurjera piegādes, kurjers var sazināties ar Pircēju pa norādīto kontaktinformāciju, ko Pārdevējs ir nodevis, ievērojot Privātuma politiku un spēkā esošos normatīvos aktus.
    6. Pasūtot vairāk nekā vienu Preci, tās var tikt piegādātas dažādos laikos, jo tiek pārvadātas no dažādām noliktavām. Ja tiek pasūtītas vairākas Preces ar dažādiem piegādes termiņiem, kopējais Preču piegādes termiņš tiek noteikts pēc garākā piegādes termiņa.
    7. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pircējs izņem preces no pakomāta vai saņem tās no cita preču pārvadātāja, ar ko Pārdevējam ir noslēgta sadarbība. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (transporta kompānija) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam. 
    8. Pircēja pasūtījums tiek izpildīts pirms plānotās piegādes dienas, kas norādīta Noteikumu 5.7. punktā norādītajā paziņojumā par izsūtīšanu, izņemot gadījumus, ja iestājas notikumi, ko Pārdevējs nekontrolē (kā definēts šo Noteikumu 17. punktā).
    9. Sūtījuma saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir pienākums pārbaudīt iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksēt ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai par neatbilstošas Preces piegādi;
    10. Pircējam ir pienākums nekavējoties pēc preces / preču saņemšanas, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.
    11. Ja Pircējs neizņem preces noteiktā termiņa laikā, ko norādījis preču piegādes uzņēmums, vai šajos noteikumos noteiktajā laikā, un prece Pircējam netiek piegādāta, tā tiek atgriezta Pārdevējam. Ja Pārdevējs rakstveidā to pieprasa, klientam ir pienākums kompensēt visus Pārdevējam tieši nodarītos zaudējumus, kas saistīti ar preces piegādi un atgriešanu Pārdevējam, kā arī papildus Pārdevējam ir tiesības aprēķināt nokavējuma procentus 0,05% apmērā no preces vērtības par katru kavējuma dienu, skaitot no dienas kā preču piegādes uzņēmums preces ir atgriezis Pārdevēja noliktavā.
    12. Gadījumā, ja Prece tiek piegādāta ar citu piegādes veidu, nekā to piedāvā Pārdevējs, par ko Puses ir vienojušās pie Preces iegādes, tad Pircējs uzņemas visus riskus, kā arī visas papildus izmaksas par Preci, tās piegādi.
    13. Ja kādu iemeslu dēļ, preces ir jāpiegādā atkārtoti vai kādā citādā veidā, nekā norādīts Preču pasūtījumā, tad Pircējam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistās ar atkārtotu Preču piegādi – nosūtīšanas metodi.

   Īpašie nosacījumi piegādei ar Omniva pakomātiem

   1. Pircējam izvēloties, Preces piegādā transporta uzņēmums ”Omniva” uz Pircēja norādītās dzīvesvietas tuvāko iespējamo pakomātu vai Pircēja izvēlēto pakomātu.
   2. Parasti Preces tiek piegādātas uz Pircēja tuvāko Omniva pakomātu 1 – 3 darba dienu laikā no tās izsūtīšanas dienas, ja prece ir noliktavā. Ja prece atrodas Eiropas noliktavā, Preces piegādes termiņš var aizņemt 14 dienas. Pušu skaidrības labad, Pircējam ir pienākums rūpīgi iepazīties ar Preču piegādes laiku, kas norādīts interneta veikalā.
   3. Piegādājot un nododot Preces Pircēja tuvākajā Omniva pakomātā, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski saņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas saņem Preces norādītajā adresē.
   4. Omniva pasta terminālā sūtījums tiek glabāts 7 dienas. Dažas dienas pirms glabāšanas termiņa beigām tiek sūtītas atgādinājuma īsziņas. Ja sūtījums netiks izņemts noteiktā glabāšanas termiņa laikā, sūtījums tiek sūtīts atpakaļ Pārdevējam.

   Īpašie noteikumi preču izņemšanai no Noliktavas

   1. Gadījumā, ja Pircējs ir izvēlējies preču izņemšanu no noliktavas, tad īpašumtiesības, tai skaitā bojāejas risks pāriet uz Pircēju ar brīdi, kā Pircējs ir parakstījis pieņemšanas – nodošanas aktu.
   2. Pircējs tiek informēts rakstiski par to, ka prece ir nogādāta līdz Noliktavai, ievērojot šo Noteikumu nosacījumus.
   3. Pārdevējs apņemas bezmaksas glabāt preci 5 (piecas) dienas, gadījumā, ja Pircējs šajā laikā nav saņēmis pasūtītās preces, tad Pārdevējam ir tiesības, šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, pieprasīt visus tiešos zaudējumus, kas saistās ar preču uzglabāšanu, piegādi, kā arī papildus aprēķināt nokavējuma procentus, kas sastāda 0,5% dienā no preces vērtības.
   4. Gadījumā, ja Pircējs saņem preces novēloti, kas aprakstīti šīs 8.nodaļas ietvaros, tad Pircējam būs pienākums apmaksāt visus izdevumus pirms Pircējs saņem preci. Apmaksu varēs veikt ar bankas pārskaitījumu, iepriekš sazinoties ar Pārdevēju par precīzo zaudējumu summu, ko Pircējs ir nodarījis Pārdevējam, saistībā ar laicīgu preces neizņemšanu.

   • Preču cena un piegādes izdevumi
     1. Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 9.5. punkts.
     2. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.
     3. Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tālāk – PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski.
     4. Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes un preču uznešanas izdevumus. Šajā punktā norādīto izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties atkarībā no preču piegādes kompānijas, kas nodrošina šo pakalpojumu. Pušu skaidrības labad, ja iestājas kāds no gadījumiem, kas norādīti Noteikumu 8.nodaļā, tad šie izdevumi papildus Pircējam ir jāapmaksā.
     5. Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna. 
   • Apmaksa
     1. Par Precēm Pircējs var norēķināties:
      1. maksājuma (kredīta vai debeta) karti;
      2. ar tiešo bankas rīkojumu, izmantojot elektroniskās maksājuma sistēmas KEVIN EU UAB pakalpojumus;
      3. ar tiešo bankas rīkojumu, izmantojot Maksekeskus AS maksājuma sistēmas pakalpojumus;
      4. ar maksājumu pie Preces saņemšanas Omniva pakomātā;
      5. uz nomaksu, izmantojot līzinga partneru pakalpojumus.
     2. Maksājumu saņemšanu nodrošina trešās personas, kas nav starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā Līguma puses. Par Pircēju datu apstrādi, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.
     3. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 10.1.1., 10.1.2. punktos norādīto norēķināšanās veidu, Pircējam ir pienākums apstiprināt maksājuma rīkojumu Pircēja bankā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no taustiņa “Pasūtīt” nospiešanas. Norādītajā termiņā neapstiprinot maksājuma rīkojumu, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs atteicās no līguma slēgšanas, un anulēt pasūtījumu.
     4. Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu:
      1. kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veikto maksājumu par izvēlētajām precēm – Noteikumu 10.1.1., 10.1.2., 10.1.4. punkta gadījumā;
      2. kad tiek saņemts apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu – Noteikumu 10.1.4. punkta gadījumā;
      3. nekavējoties, pēc pasūtījuma izpildes, kā tas ir paredzēts Noteikumu 10.1.1., 10.1.2. punkta gadījumā.
     5. Interneta veikals “Tax Free” pakalpojumus nenodrošina.
   • Pircēja pienākumi
     1. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.
     2. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
     3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
     4. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja, pretējā gadījumā Pircējs varbūt atbildīgs par Preces vērtības samazinājumu, atbilstoši šiem Noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
     5. Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.
   • Pārdevēja pienākumi
     1. Pārdevējs apņemas veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus, kā arī cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
     2. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.
   • Ražotāja garantija
     1. Dažām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Informācija par garantiju un piemērojamiem nosacījumiem ir norādīti ražotāja garantijā, kas iesniegta ar Precēm.
     2. Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.
     3. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.
   • Preces kvalitāte
     1. Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (likumiskā kvalitātes garantija). Pārdevējs dažām Precēm piešķir noteiktā laikā periodā spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti dokumentos, kas tiek iesniegti kopā ar Preci.
     2. Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Ievietotās preces fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats. Prece uzskatāma par atbilstošu, ja tā atbilst interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.
     3. Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. 
   • Garantija un Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā
    1. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
    2. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to var izdarīt pa e-pastu info@lusso.lv rakstot sūdzību brīvā formātā un atgriežot iespējami neatbilstošo Preci.
    3. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:
     1. Preces rēķina un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Pircēja sūdzību;
     2. jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
     3. jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.)
    4. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
     1. Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību – trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst atbilstoši garantijas noteikumiem;
     2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu, ņemot vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies;
     3. bez atlīdzības saprātīgā termiņā aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli/maznozīmīgi vai tie radās Pircēja vainas dēļ, kur tādā gadījumā Pircējam būs pienākums atgriezt nekvalitatīvo preci;
     4. atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, izņemot gadījumu, ja Preces neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot. Preces neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.
    5. Vispirms patērētājs ir tiesīgs izvēlēties, lai pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.
    6. Preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada Pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 15.4.punktā un tā apakšpunktos minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmīgumu, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada Patērētājam, kas noteikts šo Noteikumu 5.1.2.punktā, būtiskas neērtības. Pušu skaidrības labad, Pārdevējam ir tiesības atteikties novērst Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, vai veikt Preces apmaiņu, ja tas nav iespējams vai radītu Pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības un tās nozīmīguma.
    7. Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
    8. Par garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties rakstot uz e-pastu: info@lusso.lv.
    9. Iespējami neatbilstošas kvalitātes Preces vispirms tiek nogādātas Pārdevēja garantijas apkalpošanas servisos. Tikai konstatējot, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts.
    10. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 60 (septiņām līdz sešdesmit) kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā ES valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 70 (četrpadsmit līdz septiņdesmit) kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura. Uzsveram, ka visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu cenšamies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.
    11. Iekārtās, kas tiek nogādātas garantijas apkalpošanai, nedrīkst atrasties Pircēja personas dati un SIM kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas garantijas apkalpošanai iesniegtajās iekārtās, šādas informācijas atgūšanu un atjaunošanu.
    12. Nepaņemtās, garantijas apkalpošanai nodotās Preces tiek uzglabātas 3 (trīs) mēnešus. Šo termiņu sāk skaitīt no pirmā paziņojuma Pircējam, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi u. tml.), par to, ka Pircējs var saņemt Preci, kas atgriezās no garantijas apkalpošanas centra. Ja Pircējs nesaņem Preces norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības Preces vairs neuzglabāt, Prece var tikt utilizēta. Šādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par nesaņemtajā Precē palikušo Pircēja informāciju un citiem Pircēja zaudējumiem, kas radās saistībā ar šādu Preces iznīcināšanu.
    13. Preču garantija un / vai Patērētāja tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, attiecās uz tiem preču bojājumiem, pie kuru rašanās vainojams ražotājs. Ja tiek konstatēts, ka preces bojājums radies: 
     1. lietotāja dēļ, nepareizas (neatbilstoši lietošanas instrukcijai) montāžas,ekspluatācijas un demontāžas rezultātā;
     2. ja bojājums radies barojošā sprieguma neatbilstībai ražotāja standartiem;
     3. precei, kurai nepieciešama regulāra servisa apkope, tā netiek veikta;
     4. ja bojājumi radušies preces apkopšanas vai tīrīšanas rezultātā ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem;
     5. ja precei tiek veikts pašrocīgs remonts; kur

   šādos gadījumos garantijas nosacījumi nav spēkā.

   1. Juridiskām personām ir pieejama komercgarantija 12 mēnešu garumā no Preces piegādes brīža, kur tādā gadījumā Juridiskai personai ir pienākums ievērot šajos Noteikumos noteikto attiecībā uz Preces kvalitāti un atbilstību līguma noteikumiem. Pušu skaidrības labad, ražotāja komercgarantija varbūt ilgāka, ja pie Preces iegādes Pārdevējs to ir īpaši izdalījis un norādījis.
    1. Atbildība
     1. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.
     2. Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.
     3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.
     4. Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.
     5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
     6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.
     7. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam, kas noteikts Noteikumu 5.1.1.punktā, tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Pircējs, kas noteikts Noteikumu 5.1.1.punktā, apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.
     8. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.
   • Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles
     1. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai novēlotu izpildi, ja šāda neizpilde vai kavēšanās ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
     2. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:
      1. Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju; un
      2. Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.
   • Informācijas sūtīšana
     1. Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastus.
     2. Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu uz adresi info@lusso.lv vai parasto vēstuli adresētu SIA AnyDrive, Katrīnas dambis 20/2-18, LV-1045, Rīga. Pārdevējs rakstiski informēs Pircēju par paziņojuma saņemšanu (parasti ar e-pasta vēstuli). Atteikuma tiesību izmantošanas un atkāpšanās no Līguma nolūkā Pircēja vēršanās pie Pārdevēja kārtība ir paredzēta šo Noteikumu 7. punktā.
     3. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi.
   • Citi noteikumi
    1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.
    2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.
    3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā.
    4. Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.
    5. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.
    6. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
    7. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
    8. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama www.ptac.gov.lv).
   Papildus iepriekš norādītajam, Pircējs var izmantot elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR), lai atrisinātu strīdus par interneta vietnē pirktajām precēm vai pakalpojumiem. Vairāk informācijas http://ec.europa.eu/odr.

PIERAKSTIES MŪSU JAUNUMIEM!

Abonē mūsu jaunumus un saņem visas jaunākās ziņas no LUSSO

Ar šo es apliecinu, ka esmu iepazinies un sapratis Privātuma politika un akceptēju saņemt pielāgotus mārketinga paziņojumus no LUSSO e-pastā.

Shopping Cart
Scroll to Top